Geodetická kancelář Litomyšl

Kontakt
 
Geodetická kancelář – LITOMYŠL
Osická 1201
570 01 Litomyšl
 
e-mail: geodet.lit@centrum.cz
tel: +420 461 618 340

Geometrické plány

________________________________________________________________________________________

Geometrické plány
Geometrický plán je technická listina, která definuje a popíše změnu, kterou chcete realizovat, k její realizaci dojde až na základě kroku vlastníka (vklad, zápis) a dodání právních listin.

Pro různé účely se vyhotovují různé druhy geometrických plánů

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

     se vyhotoví, pokud oddělením od původního pozemku vzniká pozemek nový. Tento plán  slouží jako podklad pro případný odhad ceny převáděné části a  pro sepsání smlouvy. Svým zákazníkům poskytujeme poradenství k celému spektru problematiky katastru nemovitostí,. můžeme vám sepsat  smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem – tj. zejména smlouvy kupní, darovací, směnné, o zřízení věcných břemen nebo smlouvy o smlouvě budoucí.

     Změny související s rozdělením pozemku se do katastru zapisují vkladem , jehož součástí je  geometrický plán,  písemný souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku (popř. se změnou kultury, využití  a pod),  návrh na vklad,  příslušná smlouva a + správní poplatek.

Geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru

      se vyhotoví pro vyznačení budovy (např.novostavby  rodinného domku) a je neoddělitelnou součástí listiny předložené k  zápisu budovy do KN.

     Jako vlastník novostavby se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, či jiné listině o ukončení stavby, není-li jinou listinou prokázáno vlastnictví jiné.

     Budova se do katastru zapisuje záznamem na základě žádosti vlastníka (: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare.aspx),  jejíž součástí je geometrický plán a  listina dokládající ukončení stavby, popř. i doklad o účelu užívání stavby

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

     na části pozemku se vyhotoví tehdy, potřebujete-li  zatížit určitou část pozemku věcným břemenem .  Pokud se věcným břemenem zatíží celá parcela, geometrický plán se nevyhotovuje.

     Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Typickým příkladem věcného břemene je např. právo chůze či jízdy přes cizí pozemek, právo čerpat vodu ze studny na cizím pozemku, právo vedení inženýrské sítě přes cizí pozemek apod.  Nejčastějším způsobem vzniku věcného břemene je písemná smlouva, věcné břemeno může vzniknout také ze zákona či rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu, vydržením a na základě závěti.

Geometrický plán pro doplnění pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci

     se vyhotovuje, je-li potřeba do katastrální mapy vyznačit pozemek, který byl v minulosti v rámci kolektivizace sloučen do většího půdního celku a takto užíván socialistickou organizací. Doplnění do katastrální mapy je nutné zejména v případech, kdy část takového pozemku má být předmětem převodu. Pozemky ve zjednodušené evidenci (původ parcely: PK – pozemkový katastr, EN – evidence nemovitostí, GP – přídělový plán) jsou vedeny  pouze v grafických mapách.

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

     se vyhotoví, mají-li být do katastru zapsány přesnější údaje o průběhu hranice pozemků. Tento GP je neoddělitelnou součástí listiny, ve které vlastníci dotčených pozemků potvrzují shodu na průběhu hranice v terénu viz.odkaz: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx

 

© Geodetická kancelář Litomyšl